N
e
w
s
  • परिक्षार्थींना सूचना

    माहे ऑक्टोंबर २०२९ मध्ये झालेल्या जी. डी. सी. अँड ए. व सी. एच. एम. परीक्षा २०२० चा निकाल यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेला आहे. या परिक्षेला बसलेल्या सर्व परिक्षार्थ्यांची गुणपत्रके व प्रमाणपत्रे परिक्षार्थ्यांना वितरित करणेसाठी संबंधित केंद्राचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाकडे देण्यात आलेले आहेत.


    परिक्षार्थींनी एका महिन्याचे कालावधीत त्यांचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र संबंधित केंद्रावरून स्वत: घेऊन जावे.